Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

IMG_5275На 28 юли 2016 г. се проведе извънредно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 17 общински съветници, които разгледаха и приеха единодушно 4 докладни записки за:

– осигуряванe на финансиране за покриване на първоначалните допустими разходи на проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”/ОПОС/, Приоритетна ос 2: ”Отпадъци”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“, преди средствата по проекта да бъдат възстановени от ОПОС;покриване на допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос; покриване на недопустими разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта;

– за откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на Управител на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица и сключване на анекс за продължаване срока на договора от 28.01.2011 г. до провеждане на конкурс и сключване на договор, но не за повече от 6 месеца;

– докладна, относно наемане на помещение за нуждите на кметство с. Бистрилица.

– докладна, относно предоставяне за безвъзмездно управление

на помещение – общинска собственост  на ЦРД гр.Берковица.

В края на заседанието председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев и кметът инж. Милчо Доцов поздравиха за рождения й ден съветничката Цецка Бисерова.