Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

На 4 март 2014 г. от 16.00 часа председателят на ОбС – Берковица инж.Юлиян Иванов, на основание чл. 28, ал. 2, т.1 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка  с искане на Кмета на Община Берковица проведе извънредно заседание. Присъстваха 18 общински съветника. Сесията премина с единствена точка в дневния  ред. С 18 гласа „за“ местният парламент даде съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за „Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв. 153, по плана на гр. Берковица” на името на Министерство на младежта и спорта и приемане на дарение в полза на Община Берковица на изградените и въведени в експлоатация обекти от ММС в последствие.