Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

На 14 май 2018 г. от  17:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе извънредно заседание на Общински съвет на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на кмета на община Берковица.

Дневният ред на сесията съдържаше една точка, в която местният парламент разгледа и единствената докладна относно промяна собствеността на имот от частна в публична общинска собственост във връзка с кандидатстване с проект за енергийна ефективност. Присъстваха 15 общински съветници, които единодушно приеха докладната.