Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_1576На 1 август 2018 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе извънредно заседание на Общински съвет. Присъстваха 15 съветници. Разгледани и приети бяха две докладни, относно изменение на срока за предявяване за плащане на Запис на заповед във връзка с направено искане за сключване на допълнително споразумение  за удължаване срока на ДБФП за изпълнение на проектите „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4“ и „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, гр. Берковица“.

IMG_1578Чрез тайно гласуване с 12 гласа „за“, 2 „против“ и една недействителна бюлетина Общински съвет-Берковица на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 2, т. 1 от Правилника за организация и дейността на ОбС-Берковица и чл. 7 от Етичния кодекс на ОбС освободи Милован Жан Пантелеев като зам.-председател на ОбС-Берквица.  Комисия по избора с председател Валентин Върбанов и членове д-р Иван Иванов и д-р Даниела Гиздова проведе тайното гласуване.