Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_3249На 13 март 2019 г. от 17:00 часа във връзка с искане на кмета на Община Берковица се проведе извънредно заседание на Общински съвет. Присъстваха 15 общински съветници, които разгледаха и приеха единствената докладна в дневния редд относно относно одобряване на ПУП – парцеларен план за довеждаща инфраструктура – водопроводно отклонение  за минерална вода от ул. „Пръшковица” до ПИ 07510.55.1 по кадастрална карта на с. Бързия, Община Берковица и електрозахранване на помпено-хидрофорна уредба.