Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 4 декември 2019 г. от 16:30 часа в Заседателната зала на ОбА се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Берковица. Присъстваха 17 общински съветници. Местният парламент разгледа и прие единодушно следните докладни:

– Докладна относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улици в гр. Берковица през 2019 г.

– Докладна относно изработване проект за изменение на ОУП на община Берковица, за ПИ с идентификатор  03928.152.5 м-т „Горната кория”, землище гр. Берковица и разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имота от „Поляна”  в  „За паркинг”.

– Докладна относно промяна и внасяне на допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2019 година в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и с обществения интерес на територията на Община Берковица.