Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Заседание на Общински съвет

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                     

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

         На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 29 септември 2021 г. /сряда/ от 11.30 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна относно участие  на  Община Берковица като водещ партньор в проектно предложение с наименование „От ромите за ромите“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ

Председател на Общински съвет – Берковица