Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –БЕРКОВИЦА

На 14 март 2016 г. се проведе извънредно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 15 общински съветници. Дневният ред включваше една точка – Докладна, относно участие на Община Берковица, като партньор на Община Крайова, Румъния в схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020, Приоритетна ос 4 по проект: „Обединени усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион”. Докладната бе приета единодушно.Община Берковица ще бъде партньор по проект на НПО от Берковица. Той предвижда изграждането на Бизнес-консултативен център за консултации на безработни в неравностойно положение и организиране на трудови борси  като общият бюджет на проекта е близо 30 000 евро.