Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

img_6024На 3 ноември 2016 г. Общински съвет – Берковица проведе извънредно заседание по искане на зам.-кмета на Община Берковица с дневен ред:

1.Докладна, относно вземане на решение по проекто-предложение за „Предоставяне на Министерство на здравеопазването помещения, които към момента се ползват от ФСМП и допълнителна площ от 70 кв. м. за достигане на минималните изисквания за изграждане на ФСМП в гр. Берковица за изпълнение на голям инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна“.

Присъстваха 14 общински съветници. След продължителни дебати и проведено гласуване, на което 4 бяха „за“, 3 – „против“ и 7 „въздържал се“ местният парламент не прие докладната записка, която включваше следните решения:

  1. Общински съвет Берковица дава съгласие „Медицински център-1“ ЕООД и МБАЛ-ЕООД гр. Берковица да сключат договор за безвъзмездно ползване с Министерство на здравеопазването за предоставяне на помещенията, които към момента ползва ФСМП – гр. Берковица и допълнителна площ от 70 кв.м. за достигане на минималните изисквания за изграждане на филиала, съгласно Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.
  2. Общински съвет Берковица дава съгласие в договора за безвъзмездно ползване да бъдат включени следните текстове:
  • „СОБСТВЕНИКЪТ упълномощава от свое име ПОЛЗВАТЕЛЯ да съгласува проекти с институции свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване на имота.“
  • „ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на техническата инфраструктура.“
  1. Общински съвет Берковица упълномощава Кмета на Община Берковица, Управителя на „Медицински център-1“ ЕООД и Прокуриста на МБАЛ-ЕООД гр. Берковица да осигурят помещения на общопрактикуващите лекари, засегнати от изпълнението на инвестиционния проект, с конкретен бенфициент Министерство на здравеопазването, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
  2. Общински съвет Берковица възлага на Кмета на община Берковица след направена оценка на извършените инвестиционни разходи, включително и разходите по преместването на общопрактикуващите лекари, да изготви предложение до Общински съвет за финансирането им от бюджета на община Берковица.

От разискванията стана ясно, че част от съветниците се придържат към свое решение, взето на заседание на ОбС на 28.10.2016 г., което казва: „Общински съвет – Берковица“ дава съгласие Кмета на Община Берковица да започне преговори за обособяване на допълнителни достроявания към прилежащата част на сградата от ФСМП Берковица за достигане на необходимата квадратура съгласно Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.