Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

img_6090На 17 ноември 2016 година се проведе извънредно заседание на ОбС-Берковица при следния дневен ред:

1.Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

2.Докладна, относно промяна в състава на постоянни комисии към Общински съвет – Берковица.

3.Докладна, относно одобряване на партньорско споразумение по проект „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“.

4.Докладна, относно придобиване на имоти по трасето на минерален водопровод Бързия – Берковица.

В началото на заседанието с едноминутно мълчание бе почетена паметта на общинския съветник Красимир Тошев. Председателят на ОбС д-р Илиян Тимчев връчи благодарствено писмо на общинския съветник Борис Цветков за направено дарение /климатик/ на Пенсионерски клуб „Берковски кестен“. На сесията присъстваха 20 общински съветници.

Във връзка с предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник Красимир Тошев Иванов и Решение № 259-МИ/10.11.2016 г. на Общинска избирателна комисия Берковица бе избран общински съветник Анатолий Валериев Павлов, следващ в листата кандидат от БСП. Новоизбраният общински съветник положи клетва на извънредното заседание. Общински съвет – Берковица прие и промяна в състава на постоянната комисии по икономика, приватизация, инвестиционна политика и следпреватизационен контрол, комисия по Местно самоуправление, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на граждани и комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Местният парламент взе и следното решение, относно одобряване на партньорско споразумение по проект „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“:

 1. На основание чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, одобрява сключеното на 16.11.2016 г. споразумение във връзка с изпълнение на проект „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, сключено между кандидата Община Берковица, и партньорите:
 • Община Берковица
 • Сдружение „Рома- Берк“, град Берковица
 • Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров, град Берковица
 • Второ основно училище „Христо Смирненски“, град Берковица
 • Трето основно училище „Иван Вазов“, град Берковица
 • Основно училище „Георги С. Раковски“, село Бързия, община Берковица
 • Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Замфирово, община Берковица
 • Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, град Берковица
 • Лесотехническа професионална гимназия – Берковица, град Берковица

 

 1. Възлага на Кмета на Община Берковица да осъществи всички необходими стъпки по подписване на договора, реализацията и отчитането на проекта.

 

Общинските съветници дадоха съгласие за придобиване в собственост на Община Берковица на седем поземлени имота – частна държавна собственост. Това е във връзка с изграждането на водопровод за минерална вода от село Бързия до Берковица, който е общински обект от първостепенно значение.