Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 29 декември 2016 г. се проведе извънредно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 12 общински съветници. Сесията протече при следния дневен ред:

1.Докладна, относно одобряване на ПУП за ул. „Бук“ гр. Берковица

  1. Докладна, относно допълване на Решение № 568 от Протокол 35/28.10.2016г. на Общински съвет – Берковица по Проект „ Улесняване достъпа до заетост на членове на семейства с деца с увреждания и икономически неактивни лица“.

3.Жалба от инж. Петко Пачев Пачев кандидат в конкурс за управител на „В и К – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.

Внесена бе и извънредна докладна за отмяна Решение 616 по Протокол 39 от 21.12.2016 г.  на ОбС-Берковица поради констатирани несъответствия с изискванията на ДФ „Земеделие“.

Съветниците приеха всички докладни и разгледаха жалбата на инж. Петко Пачев, кандидат в конкурс за управител на „В и К – Берковица“ ЕООД.