Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 18 септември 2017 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе извънредно заседание на Общински съвет. Присъстваха  14 съветници, които разгледаха и приеха следните докладни:

  • Докладна, относно утвърждаване на самостоятелни паралелки с изключения от минималния брой на учениците от І до ХІІ клас за учебната  2017/2018 година в Община Берковица.  Със свое решение Общински съвет утвърди за учебната 2017-2018 г. маломерни паралелки в училищата: Първо основно училище „Никола Вапцаров“; Второ основно училище „Хр. Смирненски”; Трето основно училище „Иван Вазов“; Профилирана гимназия „Д-р Ив. Панов“; Лесотехническа професионална гимназия и в ОУ „Г. С. Раковски“, село Бързия
  • Докладна, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана. Съветниците гласуваха и взеха решение, с което ОбС-Берковица упълномощава Радослав Георгиев Найденов – Зам.кмет на Община Берковица да вземе участие на 28.09.2017 г. в извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана
  • Докладна, относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2017 година. С решение ОбС включи в културния календар на Община Берковица – ОБЩОБАЛКАНСКИ НАРОДЕН СЪБОР „ПЕТРОХАН 2017“.

В дневния ред на заседанието бе включена и 4 точка „Разни“, в която съветниците бяха запознати с писми на Министерството на здравеопазването относно изпълнението на инвестиционен проект, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.