Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 9 април 2014 г. се проведе извънредна сесия на ОбС-Берковица. Присъстваха 17 общински съветника. Заседанието бе с единствена точка в дневния ред относно съгласуване Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за реконструкция на захранващ водопровод от яз. „ Среченска бара” до гр. Враца. Единодушно Общински съвет реши: На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с Решение от Протокол № УТ-01-02-29 от 24.10.2013 г. на НЕСУТРП, съгласува Проектът на ПУП – Парцеларен план за реконструкция на захранващ водопровод от яз. „Среченска бара” до гр.Враца в частта, засягаща подобект : с . Слатина, ЕКАТТЕ 67221, Община Берковица.