Актуални Новини

„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА НАПРЕДЪК В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ: ПЛАНИРАНЕ, ДЕЙСТВИЯ, МОНИТОРИНГ“

На 26 и 27 юни в Културен център “Морско казино” в Бургас се проведе учебен семинар на тема “Климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, действия, мониторинг”. В него  взеха  участие служители от български общини, имащи отношение към устойчивото развитие, опазването на околната среда, енергийната ефективност, изпълнението на общински политики и програми, сред които и от община Берковица. Семинарът е част от проект „Изграждане на капацитет на местните власти за напредък в областта на климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, действия, мониторинг“.  Проектът подпомага развитието на местните общности в Европа чрез изграждане на знания и умения, свързани с Плановете за действия за устойчива енергия (ПДУЕ) – от мотивацията и планирането до наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.

Основните теми на семинара бяха:

1. Устойчив транспорт

2. Зелени обществени поръчки

3. Планиране на бъдещи съвместни дейности и очаквания на общините.

Семинарът се организира от Община Бургас, ОМЕЕ “Еко енергия” и Фонд за опазване на дивата природа – България, в рамките на проект “Covenant capaCITY”, финансиран по програма Интелигентна енергия – Европа.

Община  Берковица е част и от ангажимента  на НСОРБ с кампанията Go Local: Към устойчиво градско развитие,  която ще  допринесе за дейностите на общините в тази насока, като ги включи в единна мрежа с други съществуващи инициативи с цел обмен и популяризиране на добри практики.