Актуални Новини, Новини

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯ ОТ ЕКСПЕРТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Лого - Община Берковица

След извършена проверка от експертна комисия със задача да се провери състоянието на опасно дърво (липа), намиращо се до Часовниковата кула, бе констатирано, че корените на дървото представляват реална опасност за повреждане основите на кулата. На 08 юли 2022 година, на извънредна сесия на ОбС – Берковица, беше внесена докладна записка относно вземане на решение за премахване на дърво от вида (липа), намиращо се в непосредствена близост до Часовниковата кула (паметник на културата). Поради разнородните мнения, споделени на заседанието на ОбС- Берковица, Община Берковица се допита до експерти от Министерството на културата, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“. На 21.07.2022 година експерти от Министерството на културата извършиха проверка на място в гр. Берковица и констатираха следното: Часовниковата кула в гр. Берковица е обявена като народна старина в ДВ, бр. 60 от 1940 г. и като архитектурно-строителен паметник на културата с категория „национално значение“ в ДВ, бр. 100 от 1964 г. Съгласно §10 от ПЗР на ЗКН, притежава статут и категория като културна ценност по смисъла на същия закон (ДВ, бр.19/13.03. 2009 г., изм. ДВ. бр.17/26.02.2021 г.). Дървото от вида Липа се намира на тротоара, югоизточно от Часовниковата кула и на около 2,50 м от нея. Стволът му е с височина около 3 м и диаметър 0,40 м. Короната е от сноп тънки клони, израснали след подрязване преди 4 години. Част от тези клони са отрязани в началото на тази година. В основата на короната, от запад, има основа от отрязан клон, в която има следи от загниване. Тротоарните плочи в широк периметър около дървото са надигнати и частично разместени от корените на дървото. Във връзка с направените констатации за състоянието на обект: Часовникова кула в гр. Берковица, и на дърво от вида липа на тротоара в близост до нея, както и разпоредбите на чл. 72 от Закон за културното наследство, комисията дава следните Указания за изпълнение в посочените срокове:
В срок до един месец Община Берковица да премахне дървото от вида (липа), намиращо се югоизточно до Часовниковата кула.
В срок до един месец след премахване на дървото Община Берковица да възстанови терена и тротоарната настилка в съседство на кулата.

При неизпълнение на посочените указания в срок, Община Берковица подлежи на административнонаказателна отговорност съгласно чл. 198, предл. първо от ЗКН.
Съгласно указанията на експертите от Министерството на културата, дървото от вида липа бе премахнато. Предстои отремонтиране на тротоарната настилка, засаждане на друг дървесен вид с подходяща коренова система и облагородяване на мястото около Часовниковата кула – символ на град Берковица и Паметник на културата от национално значение.