Актуални Новини

ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И КОМПЕТЕНТНА“

111opak2_logoПродължава изпълнението на дейностите по проект „Общинска администрация Берковица-съвременна и компетентна“ по ОПАК – приоритетна ос II “Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“. Приключиха компютърните обучения по дейност 4 от проекта. Обучени бяха 15 души от общинска администрация на тема: „Компетентности за електронно управление“  и 15 кмета и кметски наместника на тема: „Компютърните приложения в ежедневната ни работа“. Дейностите по проекта ще приключат на 13 май 2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.