Актуални Новини, Новини

ИЗСИЧАНЕТО НА ГОРИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Лого - Община Берковица

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов издаде указания към всички РИОСВ, проектите за изсичане на гори в земеделските земи да се подлагат на процедура по преценка за необходимостта от ОВОС. Това изискване следва от решение на Съда на ЕС по дело С-329/17, което тълкува термина “обезлесяване” по Директивата за ОВОС.
Горите в земеделските земи са над 300 000 ха. Това са около 10% от всички гори в България. До момента сечта в тях се разрешава от общините. Те издават разрешителни за ползване в земеделски земи по Закона за опазване на селскостопанското имущество, много често без да са информирали РИОСВ и без да са проведени процедури по Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда. Това обстоятелство е в нарушение на екологичното законодателство и води до злоупотреби при обезлесяването на земеделските земи и в крайна сметка до неправомерно изсичане на гори.
Анализът на обезлесяването на земеделски територии у нас през последните години показва, че се извършва основно с цел интензивни селскостопански цели (обработваеми земи и интензифициране на пасища) или урбанизация с цел изграждане на енергийни, минни, транспортни или рекреационни обекти.
Подобна практика за обезлесяване попада в Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценка за необходимостта от ОВОС.
С извършването на превантивна преценка за екологичните последици от дърводобива в тези случаи ще се постигне правилно прилагане на екологичното законодателство.
С прилагането на тези указания ще се подобри и информираността на гражданите по отношение на плановете за изсичане на горите, като те ще могат да изкажат своите становища по инвестиционното предложение – категоричен е министър Сандов.
Указанията задължават директорите на РИОСВ да информират общините в териториалния си обхват за нововъведеното изискване.