Актуални Новини, Новини

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВА ВНОСКА НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Местни данъци - снимка за внимание

Отдел „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Берковица  уведомява всички граждани и фирми, че на 30.06.2024 г. изтича срокът за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

От 1 юли ще бъде начислявана лихва за просрочие върху неплатените суми, дължими от граждани и фирми.

Призоваваме Ви да погасите своевременно дължимите данъци и такси от минали години преди предприемане на действия за тяхното принудително събиране.

Ако вече сте заплатили задълженията си –  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел „Местни приходи”.

Работното време от 8.30  до 17.00 часа.

Телефон за връзка за плащане: 0953/89113;

Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136.

Безкасово плащане СМЕТКА

За община Берковица  IBAN: BG35UBBS80028413870905,

Обслужваща банка: ТБ „ОББ“ АД, клон Берковица, BIC код: UBBSBGSF

На мястото на БИН в платежното нареждане или вносната бележка се попълва КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

БИН за сметки 7311 и съответстващите им КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ от 05.06.2006г.

Наименование на БИН / кодовете                                                         код за вид плащане

Патентен данък                                                                                                  441400

Данък върху недвижимите имоти                                                                   442100

Данък върху наследствата                                                                                442200

Данък върху превозните средства                                                                  442300

Такси за битови отпадъци                                                                                442400

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин         442500

Туристически данък                                                                                          442800

Други данъци                                                                                                      443400

Глоби,санкции и неустойки, нак.лихви,обезщетения и начети                446500

Задълженията могат да бъдат платени на касите на Изипей Ад и Български пощи ЕАД в цялата страна.