Актуални Новини

ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВА ВНОСКА НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 Отдел „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Берковица  уведомява всички граждани и фирми, че на 30.06.2017 г. изтича срокът за плащане на първа вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

От 1 юли ще бъде начислявана лихва за просрочие върху неплатените суми, дължими от граждани и фирми.

Призоваваме Ви да погасите своевременно дължимите данъци и такси от минали години преди предприемане на действия за тяхното принудително събиране.

Ако вече сте заплатили задълженията си –  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Касово плащане се извършва в стая 114 на отдел „Местни приходи”.

Работното време от 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.00 часа.

Телефон за връзка за плащане: 0953/89113;

Телефон за връзка – справки, информация за други данъчни услуги: 0953/89136.

Безкасово плащане СМЕТКА

За община Берковица  IBAN: BG35UBBS80028413870905,

Обслужваща банка: ТБ „ОББ“ АД, клон Берковица, BIC код: UBBSBGSF

На мястото на БИН в платежното нареждане или вносната бележка се попълва КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

БИН за сметки 7311 и съответстващите им КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ от 05.06.2006г.

Наименование на БИН / кодовете код за вид плащане
Патентен данък 441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху наследствата 442200
Данък върху превозните средства 442300
Такси за битови отпадъци 442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Глоби,санкции и неустойки, нак.лихви,обезщетения и начети 446500