АКТУАЛНО

ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Лого Община Берковица

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Реконструкция на водопроводна мрежа на част от ул. „Ком“ в гр. Берковица“ с възложител община Берковицапубликувано на 20.02.2024 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Пламък“ в гр. Берковица“ с възложител община Берковицапубликувано на 20.02.2024 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Шабовица“ в гр. Берковица“ с възложител община Берковицапубликувано на 20.02.2024 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВиК мрежи и обновяване на ул.“Еделвайс, ул. „Грамада“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Пирин“, ул. “Ясен“, ул. “Странджа“, ул. “Тополите“ и ул. “Бор“ в гр. Берковица, Общ. Берковица“, обл. Монтана“ с възложител община Берковицапубликувано на 07.02.2024 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг и транспортен достъп до него в ЖК „Заряница”, град Берковица” с възложител Община Берковицапубликувано на 06.02.2024 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод за минерална вода от Разпределителна Шахта №221 при Минерална баня гр. Берковица до помпената станция на „Спортно-развлекателен комплекс и плувен басейн“ гр. Берковица“ с възложител Община Берковицапубликувано на 02.02.2024 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Аварийно укрепване на мостово съоръжение на река „Бързия” и изграждане на подпорни стени за корекция на речното корито в землището на село Боровци, община Берковица” с възложител Община Берковицапубликувано на 23.01.2024 г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Създаване на малинови и ягодови насаждения в землището на с. Бързия и с. Цветкова бара, община Берковица, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията” с възложител Костадин Георгиевпубликувано на 22.01.2024 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Изменение на ОУП на община Берковица и ПУП-ПРЗ за ПИ 47723.28.465, местност „Тутмата”, село Мездрея, община Берковица с промяна на предназначението за „Техническа инфраструктура”” с възложител община Берковицапубликувано на 01.12.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Промяна по чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ в одобрения инвестиционен проект” към обект „Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализация на част от ул. „Мир”, кв. Раковица, град Берковица “ с възложител община Берковицапубликувано на 25.10.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Изграждане на навес за съхранение на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 14297.241.31, землище с. Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана” с възложител „Екотерра” ЕООДпубликувано на 17.10.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение за „Неотложно аварийно възстановяване на улици – ул. „Кочо Честименски”, ул. „Пламък”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Ком”, ул. „Шабовица”, ул. „Рила” в град Берковица, и ул. „Васил Левски”, село Слатина, община Берковица” с възложител община Берковицапубликувано на 10.10.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение за „Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с инсталирана мощност 27 kWp” към проект Енергийна ефективност на общинска сграда на кметство село Боровци, община Берковица “ с възложител община Берковицапубликувано на 20.09.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение за „Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с инсталирана мощност 18 kWp” към проект „Енергийна ефективност на общинска сграда на кметство село Бързия, община Берковица“ с възложител община Берковицапубликувано на 20.09.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение за „Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с инсталирана мощност 5,85 kWp” към проект „Енергийна ефективност на общинска сграда на кметство село Гаганица, община Берковица “ с възложител община Берковицапубликувано на 20.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ХАЙДИ” ЕООД – публикувано на 01.09.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план и изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I, кв. 9, ПИ с идентификатор 03928.510.20, ЖК „Заряница” по плана на град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана”публикувано на 28.08.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение за „Подробен устройствен план и изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I, кв. 1 и УПИ I, кв. 4 в ЖК „Заряница” по плана на град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана”публикувано на 28.08.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 15.08.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 07.08.2023 г.

Решение МО 46 – публикувано на 04.08.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.07.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 17.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 16.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 16.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 12.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 12.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерениепубликувано на 12.05.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Изграждане на „Молитвен дом” в УПИ II, кв. 23 по плана на кв. Раковица, гр. Берковица, общ. Берковица” с възложител СДРУЖЕНИЕ „НОВО НАЧАЛО – БЕРКОВИЦА”публикувано на 21.03.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „СРЕДНА ГОРА” – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ПЛАТНО И ТРОТОАРА, ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕРКОВИЦА ОТ ОТ 280 ДО ОТ 311” с възложител Община Берковица публикувано на 08.03.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „ХАН КРУМ” – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ПЛАТНО И ТРОТОАРА, ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕРКОВИЦА ОТ ОТ 975 ДО ОТ 980” с възложител Община Берковица публикувано на 08.03.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение “Изготвяне на проект за промяна на ОУП За ПИ 03928.153.31 по КК и КР на гр. Берковица, м-ст „Горна Кория” с възложител Калин Статковпубликувано на 02.03.2023г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение „Реконструкция на канализационен клон в кв. “Заряница ” – клон по ул. “Калето” от ОК 40 ДО РШП преди МОСТА, гр. Берковица”публикувана на 01.03.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ 03928.191.6, м. „Голямата ливада”, землище Берковица с отреждане за „Производствени дейности-Фотоволтаична електроцентрала и трафопост”публикувана на 16.02.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение „Проект за изменение на плана за регулация – урегулиране и отреждане на ПИ 03928.511.2 по КККР на град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана”публикувано на 09.02.2023г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение „Създаване на малинови и ягодови насаждения в землището на с. Бързия и с. Цветкова бара, общ. Берковица, обл. Монтаана, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията” с възложител Константин Георгиевпубликувано на 09.02.2023г.

OБЯВА за инвестиционно намерение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора”, град Берковица”публикувана на 08.02.2023 г.

ОБЯВА за инвестиционно намерение “Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище “Христо Смирненски“ – гр. Берковица“

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Мост, находящ се в местността “Лонжара”, град Берковица между ул. “Берковска река”, ул. “Здравец” и проект за подпорни стени от двете страни на моста с дължина 30 м на изток и 150 м. на запад по поречието на реката”публикувано на 13.05.2020 г.

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Стара планина, бл. „Пирин” и бл. „Христо Ботев”, УПИ І, кв. 181, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.508.334.1 и 03928.508.334.2“

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 74, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.513.282“

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, блок „Бор -2“, УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.511.39“

ОБЯВА за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, блок „Бор -2“, УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.511.39“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30, УПИ І, кв. 9, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.20“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.3.2, 03928.510.3.3 и 03928.510.3.4“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 15, бл. 16 и бл. 17, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.510.16.1, 03928.510.16.2 и 03928.510.3.4“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 9, бл. 10 и бл. 11, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.513.278“

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “СМР ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение “Изпълнение на СМР за повишаване на ЕЕ на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Христо Ботев“ № 3, бл. „Звезда“, УПИ І, кв. 65, по плана на гр. Берковица/ ПИ 03928.511.517“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Telegram
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

МБАЛ-БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ НОВО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В последните дни на м. декември Министерството на здравеопазването предостави на МБАЛ-Берковица нова медицинска апаратура и оборудване от най-висок клас.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (72) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (716) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (46) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (40) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (15) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (32) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

С ГРИЖА КЪМ ПРИРОДАТА

Децата от детска градина  “Васил Левски”, с. Бързия дадоха нов живот на дръвчето, което им бе дарено от кмета Радослав

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.