Актуални Новини, Новини

ИНТЕНЗИВНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ В ДГ „ЗВЪНЧЕ“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

На 14.11.2023 г. в къща-музей „Иван Вазов” се проведе форма за интензивна работа с родителите „Включване на родителите в процеса по организация и провеждане на празници, събития, работилници и др.“ Тема: Посещение на Къща-музей „Иван Вазов” с деца и родители и запознаване с живота и творчеството на поета. Дейността е ориентирана към родителите на ромските деца, за повишаване на интереса и мотивацията им за образованието на децата им.
На родителите се представи беседа за живота на Иван Вазов в град Берковица, където той е работил две години като председател на окръжният съд в Берковица. Запознаха се и с творчеството му през този период и с по-значимите му стихотворенията „На Ком“, „Малини“, поемата „Грамада“, повестта „Митрофан и Дормидолски“. Родител прочете стихотворението „Аз съм българче“. Участие в дейността взеха 8 родители. Те споделиха личен опит и останаха възхитени от беседата и посещението в музея.
По време на реализиране на дейността се извърши мониторинг на изпълнението от г-жа Персияна Петкова – старши експерт по предучилищно образование в РУО – Монтана и координатор на проекта.