Актуални Новини, Новини

ИНТЕНЗИВНА РАБОТА С РОДИТЕЛИ В ДГ „ДЕТЕЛИНА“, С. ЗАМФИРОВО ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“.

Реализирани бяха 3 групови форми за интензивна работа с родители:

  •   Участие на родителите в съвместна дейност с учителите по почистване, освежаване и боядисване на външна площадка по Безопасност на движението по пътищата.
  •   Провеждане на мотивационна среща на тема „Възпитанието – средство за преодоляване на дискриминацията, агресията и насилието в живота на децата“.
  •    Включване на родителите в открита ситуация по Безопасност на движението по пътищата на тема: „Пресичам безопасно“.