Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

На 28.11.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка,  се проведе информационна среща, организирана от МИГ-Берковица и Годеч.

По време на мероприятието бяха дадени разяснения по обявената процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.090 „МИГ-Берковица и Годеч“: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектни предложения по процедурата се подават електронно в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg., с краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 27.02.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Подробна информация може да получите:

  • в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”, на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет.3, офис 305;
  • изнесено работно място в гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302;