Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

 

МИГ – Берковица и Годеч проведе с  жителите на Берковица информационна среща за Допустимост на кандидатите, дейностите и разходите по мерките от стратегията за местно развитие на територията за МИГ–а. Участниците  се запознаха в детайли с допустимостта на кандидатите, дейностите и разходите по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч за 2012 година. Предстои да се проведат информационни срещи  в следните населени места:

 

дата

час

населено място

място на срещата

         

1

25.09.2012г.

10:00

с. Слатина

Кметство

2

25.09.2012г.

13:00

с. Замфирово

Клуб на пенсионера и инвалида

3

26.09.2012г.

10:00

гр. Годеч

Заседателната зала на община Годеч

4

26.09.2012г.

14:00

с. Гинци

Магазина на Андреев хан

 

Мерките, по които може да кандидатствате с проект към „МИГ- Берковица и Годеч” са:

  • 121 „Модернизиране на земеделските стопанства
  • 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
  • 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
  • 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
  • 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
  • 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”
  • 313 „Насърчаване на туристически дейности”
  • 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”
  • 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” стартира изпълнението на Стратегия за местно развитие по Договор № РД 50-86/13.06.2012 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Финансовата помощ е в размер на 3 895 000 лв.

Безвъзмездната помощ е предоставена по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007- 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Вашият коментар