Актуални Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

2На 12.11.2019 г. Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ проведе информационна среща за представяне на процедури за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.313 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и BG06RDNP001-19.284 „МИГ – Берковица и Годеч“  – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  На 13.11.2019 г. информационна среща ще се проведе в гр. Годеч от 11:00 часа в Заседателната зала на общината, пл. Свобода № 1, ет. 2