Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ АЧС

Във връзка с констатирани положителни резултати за болестта Африканска чума по свинете (АЧС) при диви свине в землището на с. Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана, в землището на с. Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана и в землището на с. Николаево, общ. Плевен, обл. Плевен, съгласно лабораторни резултати от Изпитвателна лаборатория „Екзотични и особено опасни инфекции“, национална референтна лаборатория „Класическа и Африканска чума по свинете и Каприпоксвируси“ към НДНИВМИ гр. София и във връзка с необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете, със Заповед № РД 11-2279 от 21.11.2019 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е определена инфектирана зона в размер на 200 кв. км. около констатираните случаи.

Със Заповед № РД-12-129 от 22.11.2019 г. на Директора на РДГ – Берковица е ограничен достъпа до горски територии в ловностопанските райони в подзони „А“, съгласно Заповед  № РД 11-2279 от 21.11.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ като е забранен за физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства /ATV/, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете. В подзони „А“ могат да се извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете по ред и условия, определение от областната епизоотична комисия и съгласно определените от БАБХ мерки за биосигурност. Достъпът, преминаването и престоя в подзони „А“ се разрешава на служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури, РДГ – Берковица, СЗДП – Враца, РД „ПБЗН“ – Монтана, ОД „МВР“ – Монтана, ОДБХ – Монтана, РИОСВ – Монтана, ОД „Земеделие – Монтана, при и по повод изпълнение на служебните им задължения, както и на лицата пряко свързани с претърсването и прилагането на мерките за ликвидиране на болестта при спазването на мерките за биосигурност. Срокът на действие на Заповед № РД-12-129 от 22.11.2019 г. на Директора на РДГ – Берковица е до 22.12.2019 г. Подзони „А“ са с площ ≥ 3 км от център с. Боровци, общ. Берковица и ≥ 3 км от център с. Гаганица, общ. Берковица.

ЗАПОВЕД №РД 11-2279 от 21.11.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ

ЗАПОВЕД №РД 12-129 от 22.11.2019 г. на Директора на РДГ-Берковица