Актуални Новини, ВиК, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ ЦЕНИ ЗА УСЛУГИТЕ НА ВИК – БЕРКОВИЦА

На 09.11. 2022 г. с решение на Общински съвет – Берковица, след разглеждане и одобрение се приема „Бизнес план за развитие на дейността на ВиК БЕРКОВИЦА ЕООД, като ВиК оператор за периода 2022 г. – 2026 г.“ От присъстващите 12 общински съветници 12 са гласували „за“ направеното предложение от кмета Димитранка Каменова.

Съгласно чл. 20 от ЗРВКУ “ВиК – Берковица” ЕООД, гр. Берковица публикува утвърдените с

Решение № Ц-29 / 22.12.2023 г на КЕВР цени на ВиК услуги, предоставяни от “ВиК – Берковица” ЕООД, гр. Берковица, които влизат в сила от 01.01.2024 г, както следва:

– доставяне вода на потребителите   –      1,620 лв/ м3

– отвеждане на отпадъчни води         –      0,278 лв/м3

Утвърдените цени са без включен ДДС.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри промени в цените за услугите на ВиК операторите за 2024 г., спрямо заложените в утвърдения бизнес план на ВиК Берковица ЕООД. Процедурата е проведена по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. С решението на КЕВР се променя и цената на услугите за ВиК Берковица.

Новите цени влизат в сила от 1 януари 2024 г., а планираните инвестиции са значими и необходими за подобряване на ВиК системата на обслужваната територия и постигане на дългосрочните целеви нива на показателите за качество на услугите.

  • Един от факторите за изменение цената на водата е приложения по нормативно определена методология инфлационен индекс за периода от одобряването на бизнес плана до момента.
  • Ценови корекции се налагат и защото, Комисията за енергийно и водно регулиране е намалила утвърдените по бизнес плановете за 2023 година цени на ВиК дружеството заради неизпълнението на заложените инвестиции и на нивата на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г.
  • Ценообразуващ елемент е и ежегодното 15% увеличение на заплатите в сектора съгласно подписаното национално споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), “Български ВиК Холдинг” и браншовия синдикат “Водоснабдител” към КНСБ.

Гореизброените дейности следва да доведат до по-висока клиентска информираност, повишаване удовлетвореността на клиентите и намаляване на подадените жалби.