Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.005-0008-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биoразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“

Информация