Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛ.”Й.РАДИЧКОВ”, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.543 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА И ПАРК-ГРАДИНА, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.542 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА“

Ремонтните дейности по изпълнението на обекта се изпълняват съобразно изготвения проект и по план.

Извършените строително-монтажни работи към момента са следните: демонтирана е съществуващата настилка и старите плочки. Демонтирани са пейките, кошчетата, линейните дървени пейки и фонтанa. Направена е основа от трошен камък и бетонова настилка. Трасирана е кабелната линия и е изтеглен кабел в стълбовете и в тръбите. Демонтирани са всички стари и са монтирани нови бетонови бордюри.

Започна подмяната на настилките с изцяло нови естествени  материали, а именно: обрязани плочи гнайс, термолющен гранит и сиви павета. Изграден е единия цветарник, а другия ще бъде на мястото на водното огледало в градинката. Направени са част от новите алеи. Монтирани са стоманено тръбни стълбове за парково осветление и за прожектори, които ще се използват при мероприятия. Изграждат се пътеки за осигуряване достъп на хора с двигателни увреждания. Елементите на достъпната среда ще се свързват помежду си, посредством понижени бордюри и рампа.

Обектът е във фаза изпълнение на строително-монтажни работи и ще бъде завършен в срок.