Актуални Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ ПО ЧЛ. 92 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Във връзка с направените с ПМС 41/25.02.2016 г. с изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са приложени следните документи:

Декларация (УП-4) за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството

 Декларация по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж