АКТУАЛНО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНОДНЕВНИТЕ ДОГОВОРИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., е създадена нова разпоредба в  чл. 114а, с която се регламентира трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден. Трудовият договор се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за дейности по обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Работещите по този вид договор са задължително осигурени за част от осигурителните рискове, с което придобиват осигурителни права без да им се прекратява регистрацията в бюрото по труда и без да губят правото си на социално подпомагане и обезщетения за безработица. Запазването на тези права се гарантира с вече обнародвани промени в съответните нормативни актове.

С приемането на разпоредбата на чл. 114а от КТ се цели ограничаване на недекларираната заетост при сезонната селскостопанска работа и създаването на възможност за работодателите в икономическа дейност „Растениевъдство“ да наемат по-гъвкаво работници, включително безработни лица, лица на социално подпомагане и такива, които не притежават професионална квалификация.

Какво трябва да знаят работодателите – регистрирани земеделски стопани, преди да наемат работници на еднодневни трудови договори за селскостопански дейности:

Трудовият договор по чл. 114а КТ  се сключва за работа само за един ден и позволява максимална гъвкавост при наемането на работна ръка. Работодателят изплаща трудовото възнаграждение лично на работника срещу разписка в края на работния ден и не е необходимо да издава отделен документ във връзка с прекратяване на този трудов договор.

При сключване и при прекратяване на трудовия договор по чл. 114а КТ работодателят не е длъжен да спазва някои от основните изисквания на трудовото законодателство, относими за другите трудови договори:

Не е длъжен да изпраща уведомления в Националната агенция за приходите за регистриране и съответно за прекратяване на трудовия договор по реда на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ.

Не е длъжен да разработва и връчва длъжностна характеристика на работника.

Времето на работа по този трудов договор не се признава за трудов стаж и работодателят не е длъжен да извършва вписване в трудовата книжка.

Работодателят не дължи заплащане на допълнителни трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, както и други обезщетения във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение.

 

Образци на трудови договори по чл. 114а от КТ се регистрират в териториалните дирекции „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделските имоти.

Допълнителна информация за реда на получаване на образци на трудови договори може да получите в териториалните дирекции «Инспекция по труда» или на електронната страница на ИА ГИТ, както и от указанието, публикувано на сайта на ИА ГИТ в рубриката „За работодатели и работещи“.

Работодателите внасят авансово, върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група, осигурителните вноски за обществено осигуряване на лицата, работили на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ, според чл. 7, ал. 13 от КСО.

Какво трябва да знаят работниците, които ще сключат еднодневен трудов договор:

Трудовото възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост по реда на чл. 114а от КТ, и свързаните с него плащания не се считат за доход при отпускане на месечните социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, съгласно § 1, ал. 1, т. 10, б. „с“  от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП). Тези възнаграждения не се считат за доход и при определяне правото за отпускане на целева помощ за отопление по реда и условията на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. на министъра на труда и социалната политика, според § 1 от нея.

Изискването за безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечни социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, да полагат общественополезен труд всеки месец, не се отнасят за лицата, сключили еднодневни трудови договори по реда на чл.114а от КТ за съответния месец, съгласно промяната в чл. 12, ал. 7, т. 8  от ППЗСП. Когато лицата са сключили договор за полагане на труд по реда на чл. 114а от КТ, трябва да декларират това пред дирекция „Социално подпомагане” и да представят копие на договора до 5-о число на следващия месец.

Регистрацията в бюрата по труда като безработни лица не се прекратява при  полагане на труд по реда на чл. 114а от КТ, според изменението на чл. 20, ал. 3, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). До 5-о число на следващия месец работилите по такъв вид договор трябва да уведомят бюрото по труда, в което са регистрирани, че са работили по такъв договор и да декларират размера на полученото възнаграждение, според чл. 20, ал. 10 от ЗНЗ. Съответната декларация може да бъде получена на място в бюрото или да се изтегли от интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубриката „Търсещи работа”, „Информация за регистрация на търсещо работа лице”. Безработното лице може да я подаде на място или чрез  лицензиран пощенски оператор.

При работа на трудов договор по реда на чл. 114а от КТ лицата придобиват осигурителни права, тъй като подлежат на осигуряване във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“, съгласно чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

 

Осигурените в тези фондове имат право на:

  1. Пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.
  2. Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест, които се изплащат за времето на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни.
  3. Времето, през което сключилите еднодневни трудови договори са работили при пълното законоустановено за тях работно време, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.

Лицата, сключили през месеца трудов договори по чл. 114а, запазват правото си на отпускане и изплащане на обезщетение за безработица, независимо, че работят и са осигурени, според чл. 54а, ал. 1, т. 3 и чл. 54д, ал. 1, т. 1 от КСО.

Работодателят е длъжен да предостави на лицето екземпляр от попълнения и подписан от двете страни трудов договор преди постъпване на работа!

По този трудов договор възнаграждението се изплаща на ръка, в края на деня, като работникът се подписва в разписките на двата екземпляра на трудовия договор – този на работодателя и в собствения.

По този трудов договор не може да се работи на длъжност, изискваща управление на селскостопанска техника! Договорът е само за ръчна обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци.

Този трудов договор е с продължителност 1 пълен работен ден и с едно лице не може да се сключва такъв договор за повече от 90 дни в една календарна година.

Работниците трябва да пазят своя екземпляр от договора, който е подписан и от работодателя, и след приключването на работния ден.

Забележка: Информацията е предоставена от експерти на ИА „Главна инспекция по труда“, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, Национален осигурителен институт

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2634 (9) от 02.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-166 (4) от 05.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-167 (1) от 07.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
кмет берковица
Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПО ПОВОД НИКУЛДЕН

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,СКЪПИ ИМЕНИЦИ,БАНКЕРИ, МОРЯЦИ, ТЪРГОВЦИ, Днес отбелязваме един от най-големите християнски празници – Денят на Св. Николай Мирликийски Чудотворец, покровител

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.