Община Берковица

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец” по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., Приоритетна ос „Отпадъци”, Процедура BG16M10P002-2.001

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно  събрани зелени отпадъци от община Берковица и община Вършец”  по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., Приоритетна ос „Отпадъци”, Процедура BG16M10P002-2.001.

Информация 1

Информация 2