Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА В ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ 2023 г.

Лого Община Берковица

На 3 февруари 2017 г. беше приета Наредбата за стипендиантска програма в държавната администрация (НСПДА). С нея се създават необходимите предпоставки за привличане и задържане на служители със специфична експертиза и квалификация, както и за преодоляване недостига на експерти от определени специалности в държавната администрация. Съгласно чл. 2 от НСПДА Министерският съвет определя с решение списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии на студенти през следващата календарна година. В списъка се включват специалности, за които в продължение на повече от 18 месеца съответната администрация не е намерила подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител. Наличието на посочените по-горе условия се доказва чрез справки от Административния регистър, Портала за работа в държавната администрация и/или друг подходящ начин. За участие в стипендиантската програма съответната администрация следва да изготви мотивирано предложение по образец съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НСПДА, като приложи доказателства за наличието на посочените по-горе условия, както и да определи служител, който ще отговаря за подготовката и организацията на програмата. Документите за участие се изпращат до дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет, както и на имейл: sp@government.bg в срок до 31 юли 2023 г.
За повече информация: Татяна Цветкова, главен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет – тел. 02/ 940 2626.