Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1872“ – ГРАД БЕРКОВИЦА“

На 01.06.2021 година се състоя официална церемония по откриване на обновеното НЧ „Иван Вазов – 1872“ по проект „Повишаване  качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – град Берковица“. Бенефициент по проекта е НЧ „Иван Вазов – 1872“, Берковица.

Договорът, подписан с ДФЗ на 10.10.2017 г., бе със срок на изпълнение 3 години, на обща стойност 297,528,34 лв. За изпълнение на дейностите по проекта е проведена обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – град Берковица “ по проект  12/07/2/0/00866 по ПРСР за периода 2014-2020 г. по обособени позиции“ Обособена позиция 1: Доставка на озвучителна техника за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – град Берковица “; Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедиен прожектор за читалищна зала в Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – град Берковица “; Обособена позиция 3: „Доставка на функционални театрални столове за читалищна зала за Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – град Берковица, с избрани изпълнители, както следва: Обособена позиция 1: „ПИП Електроникс“ ЕООД, по Обособена позиция 2: „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД; по Обособена позиция 3: „Кар строй“ ЕООД.

По проекта са монтирани 500 театралните столове в големия салон, нова аудио апаратура и професионален проектор и екран и в големия, и в малкия салон, нова аудио апаратура в репетиционната зала. Закупена е по проекта мобилна аудио апаратура за външни изяви и мероприятия. Аудио апаратурите са с прилежащи към тях усилватели, микрофони, пултове за управление, кабели и компютри.

Проектът не включва вътрешно – ремонтни дейности в сградата на Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – град Берковица.

Припомняме, че с подписването на Анекс  на 10.03.2021 година към договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00866/10.10.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., се удължи срокът за изпълнение на  проекта.