Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.001-0087 „ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКАТА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ 1872“, ГР. БЕРКОВИЦА

Община Берковица предоставя информация относно реализиран проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“.

Дейностите по проекта са стартирали на 14.09.2016 година с подписване на договора за финансиране. На 4 септември 2019 г. , с официална церемония, е открит обекта по проект № BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“  по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0087-С02 и № РД-02-37-76/14.09.2016г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта бе 30 месеца.

Бенефициент по проекта е Община Берковица. Общата стойност на проекта е 1 468 065.26 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

По проекта са изпълнени следните дейности:

 • Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищната сграда с изпълнител ДЗЗД „БЕРКОВИЦА 2017“, който включваше следните строително – монтажни работи:
 • Извършена изолация на покрив.
 • Монтирана е соларна инсталация за топла вода.
 • Извършена топлинна изолация на външните стени и подмяна на неподменената дограма.
 • Проектирано и изпълнено ново енергоефективно изкуствено осветление за общите части.
 • Изградена достъпна среда за хора в неравностойно положение.
 • Подменени са старите отоплителни котли с нови на пелети
 • Подменено е с ново евакуационното осветление на сградата
 • Подменена е канализацията в сутерена
 • Доставена и монтирана нова мълниезащита на сградата
 • Освежени са стените и подовете на сградата

Стойността на договора с фирма ДЗЗД „БЕРКОВИЦА 2017“, за възлагане на дейностите по инженеринг е в размер на 1 132 525.00 лв. без ДДС.

 • Изпълнение на строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект – с изпълнител ДЗЗД Консорциум Мултиплекс Инженеринг-Лайф Енерджи.
 • Дейности по организация и управление на проекта
 • Осъществяване на дейности по публичност и информираност с изпълнител „ДИГИТАЛЕ“ ЕООД

С Решение № РД-02-36-347 11.03.2021 г. на УО на ОПРР 2014-2020 г. е наложена финансова корекция  по приключен сигнал № 1562, регистриран в Регистъра на сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството във връзка с установени нарушения при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализация на ОПРР 2014-2020 г. за обществени сгради на територията на гр. Берковица по четири обособени позиции“. В резултат от проведената процедура е сключен следния договор, попаднал в обхвата на одита: № BG16RFOP001-2.001-0087-С02-S-01/173 от 23.05.2018 г. с изпълнител ДЗЗД „Берковица 2017“ на стойност 1 132 525,00 без ДДС по обособена позиция № 2.

Определеният размер на финансова корекция е в размер на 25 % от всички допустими разходи по договор № BG16RFOP001-2.001-0087-С02-S-01/173 от 23.05.2018 г. с изпълнител ДЗЗД „Берковица 2017“  или сума на обща стойност 337 645,70 лв. с ДДС. Община Берковица обжалва решението пред Административен съд – Монтана.

Екип по проекта: инж. Анелия Димитрова – Ръководител, мл.експeрт Николай Петров – Координатор, Анита Филипова – Техн. сътрудник и счетоводител.