Актуални Новини

“ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ”

Проект „Информирани и здрави”

Проектът се осъществява от Министерство на здравеопазването с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Инвестира във  Вашето бъдеще                                                                                                                       

В Берковица  под мотото „Опознай рисковете, за да ги избегнеш!” на 4 юли 2012г. ще се проведе събитие, което има за цел да информира населението за най-честите заплахи и начините, по които да се предпазим и да реагираме при непреднамерен или преднамерен битов травматизъм, както и начините за действие при масови бедствия. Събитието се  организира от Министерство на здравеопазването, Община Берковица , РЗИ – Монтана  и Медия Експерт Груп 2011.

Информационната среща е част от национална кампания, която ще се разгърне в 19 града на страната и ще има за цел да повиши информираността на целевите групи относно преднамерения, непреднамерения и масовия травматизъм.

 На 4 юли 2012 на площад „Й. Радичков” ще бъдат представени филми за най-честите заплахи за възникване на непреднамерен битов травматизъм и начините, по които да се предпазим; начините на действие при масови бедствия като земетресение, наводнение, пожар и промишлени инциденти, както и начините, по които да се предпазим от травматизъм, причинен от насилие.

Партньори на кампанията са Община Берковица ., Регионална здравна инспекция – Монтана, браншови организации, НПО на национално и регионално ниво, национални и регионални медии, лидери на мнение, травматолози, здравни специалисти, журналисти.

 Видове травматизъм

Травматизмът е третата водеща причина за смъртни случаи в Европа. При по-високо ниво на информираност на хората последствията – физически или психически травми, инвалидизация, големи обществени разходи могат да бъдат избегнати.

Битов травматизъм

Битовите травми се класифицират по фактора преднамереност: непреднамерени травми с основни причини: падания, отравяния, удавяния, изгаряния и др.; пред-намерени травми, причинени от насилие преднамерено използване на физическа сила по отношение на самия себе си или по отношение на друг човек, групи или съобщества от хора, което довежда до физическа или психологическа травма, поставяне в изолация и лишения, отклонение в развитието или смърт.

 Непреднамерен битов травматизъм

По данни на Националния статистически институт за периода 2006–2008 г. най-честите причини за смъртността от битови травми са случаите на „умишлено нараняване”. Следват травмите от падания – най-често по неизяснени причини или при подхлъзване, погрешно стъпване и спъване. На трето място са случаите, причинени от „въздействие на неживи механични сили”. Високо е и нивото на смъртните случаи, причинени от удавяне, от случайно отра­вяне и въздействие на отровни вещества.

 Домашно насилие

По данни на Евробарометър за 2010 г. 10% от българите знаят за домашно насилие спрямо жени в техния кръг от семейство и приятели, 11% познават жени, които са били жертви на домашно насилие, а 97% са чували за домашно насилие над жени. 56% мислят, че домашното насилие е разпространено в нашата страна.

 В последните години в България се наблюдава увеличаване на домашното насилие. То обхваща физическия и психически тормоз в семейството. По данни на Центъра за превенция на насилие и престъпления жертви на домашно насилие стават предимно жените, децата, възрастните хора и в много малък процент – мъжете. Освен злоупотреба с алкохол причина за агресивно поведение могат да бъдат влошеното икономическо положение, антисоциалния живот, проблемите в детството или неблагоприятната среда – семейна и приятелска. Хората с подобни проблеми могат да ги преодолеят с подходяща терапевтична помощ. Затова близките и членовете на семейството не трябва да прикриват този тип поведение.

Препоръчително е при първи индикации за системна употреба на алкохол и агресивни прояви да се потърси професионален съвет, а не да се изчаква да се стигне до фатални последици.

 Масов травматизъм

Наблюдава се при кризисни ситуации като земетресение, наводнение, пожар, промишлен инцидент. За да не се стигне до жертви, е важно да сте добре информирани и да знаете как да реагирате при бедствия, за да предпазите себе си и хората около Вас!

 Кризисните събития не могат да се предвидят изцяло. Важното е да сте запознати с информацията и указанията как да действате в случай на бедствие и да запазите спокойствие, което гарантира вземането на правилното решение. Едно от нещата, които можете да направите предварително, е да си подготвите „чанта за оцеляване”.

Тя включва: необходими лекарства, материали за първа помощ, трайни хранителни продукти, които не се нуждаят от обработка, вода за пиене, прибори, фенерче с резервни батерии, ножче, сигнална свирка, одеяло, топли дрехи, бельо, чорапи, шапка, ръкавици, запалка (кибрит), гумени ръкавици, клещи, носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали, зарядно устройство за моб. телефон, др.

 За да сте подготвени за бедствия, трябва да упражните своите действия предварително. Уточнете начина на връзка със семейството си по време на бедствието и след това. Упражнете евакуацията от дома Ви – със семейството, и от работното място – с колегите. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по местоработата.

 

Вашият коментар