Актуални Новини, Новини

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

Лого - Община Берковица

На основание чл.6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС, се предоставя за срок от 14 дни за изразяване на становища настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „“Изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на годжи бери, плодове и зеленчуци и система за капково напояване” в ПИ с идентификатор 30301.102.59 по КККР на с. Замфирово, община Берковица с Възложител „Беркофарм“ ЕООД