Актуални Новини, Новини

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

Община Берковица

На основание чл.6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС, предоставям за срок от 14 дни за изразяване на становища настоящата информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ 03928.91.25, землище Берковица, ПИ 47723.69.3, землище с. Мездрея, общ. Берковица по КК на гр. Берковица и система за капково напояване на сливови градини в землището на гр. Берковица и село Мездрея, община Берковица, имоти с номера 03928.91.3, 069002, 069003, 03928.91.21, 03928.91.19, 03928.91.23, 066017, 069005, 069006, 069007, 066018“.