Актуални Новини, Новини

ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл.6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС, се предоставя за срок от 14 дни за изразяване на становища настоящата информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци“ в ПИ 03928.513.324 по КККР на гр. Берковица“ с Възложител ЕТ „Георги Богданов“.