Актуални Новини

И ПРЕЗ 2018 ГОДИНА КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА СЪС СПЕШНИТЕ МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ДЕПО МОНТАНА

На работно заседание със своя екип кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов обсъди разработването на програма за разделно събиране на отпадъци и намаляване количеството на депонираните отпадъци в депо Монтана за минимизиране на разходите за тази дейност.  Още в края на 2016 г. на работна среща с общинско мероприятие „Комунални дейности“ и инспектор „Околна среда“ в ОбА инж. Доцов начерта мерки за оптимизиране на системата за сметосъбиране. Част от мерките бяха преустройство на контейнери тип „Бобър“ за събиране на картонени и хартиени отпадъци; информиране на населението за предприетите действия за разделно събиране на хартиени и зелени отпадъци, изготвяне на анализ на количествата хартиен и зелен отпадък, среща с „Екопак“ за надграждане на проекта за разделно събиране на отпадъци от опаковки; съвместна информационна кампания на „Екопак – България“ АД и Община Берковица; Община Берковица в партньорство с Община Вършец внесе проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.