Актуални Новини

КАМПАНИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩАТА

Кампания под наслов „Как да отговорим на агресията в училище?“ се проведе в част от основните училища на територията на Община Берковица. Инициативата е организирана съвместно от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Берковица и Инспектор детска педагогическа стая (ИДПС) към РУ на МВР гр. Берковица. Целта е да се намалят проявите на агресия, жестокост и насилие сред децата чрез презентиране на два тематични късометражни филма, единият от които е измислен и заснет изцяло от ученици. В рамките на срещите с децата се беседва за това откъде се пораждат причините за възникващите конфликти и как трябва да се действа в подобни ситуации. Коментират се най-често срещаните форми на насилие, дават се добри примери и практики, анализират се последиците за потърпевшите.

В контекста на наближаващата лятна ваканция и топлия сезон Секретарят на МКБППМН и Инспектора от ДПС не пропуснаха да напомнят на децата и за правните регламенти, касаещи вечерния час за ненавършилите пълнолетие. Децата, които не са навършили 14-годишна възраст, могат да бъдат сами (непридружени) на обществени места до 20.00 часа. След 20.00 могат да бъдат навън единствено ако са придружени от родител, настойник или попечител. Децата, които са навършили 14-годишна възраст, но не са навършили 18 години, могат да бъдат сами на обществени места до 22.00 часа. След това е необходимо да бъдат придружени от родител, настойник или попечител. В случай, че те не могат да ги придружат, са длъжни да осигурят за придружител пълнолетно дееспособно лице. Задължително родителят трябва да попълни декларация по образец (налична е в сайта на общината, секция Общински съвет → Наредби → Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица → Приложение 1).

До момента кампанията е реализирана в три училища – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово, IV ОУ „Г. С. Раковски“ гр. Берковица и I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Берковица. В идните седмици предстоят да се реализират срещи с учениците от останалите основни училища в общината.