Актуални Новини, Новини

КАМПАНИЯ С ГРИЖА КЪМ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – БЕРКОВИЦА

ВТОРА РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “ПРОМЕНЯМЕ СЕ С КЛИМАТА” В 1. ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – БЕРКОВИЦА

                      

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – БЕРКОВИЦА

            гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Ст. Стамболов” № 1,e-mail

n.vaptsarov@1ou-berk.com

В периода 24.04. – 28.04.2023 г. учители и ученици от Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“ ще проведат кампания: „НЕ на пластмасовите торбички – ДА на платнените/ хартиени торбички“. Кампанията е част от мероприятията, свързани с изпълнение на дейностите по проекта „Променяме се с климата“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа по програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени“.
Кампанията ще насърчи подрастващите и техните семейства да ограничат използването на вредните за природата пластмасови торбички.
Учениците ще подготвят постери и рекламни материали, които ще раздават на хората в града, ще посетят магазини, ще разговарят с персонала им и ще поставят на видно място изработените от тях материали. Учениците от всички класове ще почистят за пореден път през последните месеци района край училището и ще изхвърлят отпадъците разделно в контейнерите. Ще засадят дръвчета в паркове и градинки в града и в училищния двор. Ще се работи в партньорство с училищата от общината чрез споделяне на знания и опит. На отправената от Първо училище покана се отзоваха учители и ученици от Второ, Трето и Четвърто основни училища, както и ДГ „Звънче“.
Пластмасовите (или както им казваме „найлонови“ торбички) все още се ползват масово, въпреки че все по-често се акцентира на негативните им отличителни белези. Според някои често цитирани изследвания в световен мащаб се използват по един милион пластмасови торбички на минута. Средната годишна употреба в Европейския съюз възлиза на 100 пластмасови торбички на човек за година. При това различните държави рециклират различно количество пластмаса, като средно в Европейския съюз се рециклира всяка десета торбичка. С други думи, ако използваме 100 „найлонови“ торбички за година и живеем в България, ще сме късметлии, ако бъдат рециклирани 10 от тях. Знаем, че пластмасовите торбички са трудно разградими и оказват влияние върху природата, но всъщност колко вредни са те за Земята? Какви са ни алтернативите и колко „безвредни“ са те? – това са въпросите, които вълнуват участниците в проекта, и на които те се опитват да намерят отговори.
Учениците и учителите на Първо основно училище ще дадат най-доброто от себе си, за да направят града приятно място за живеене! А това ще се случи само с помощта на всички жители на Берковица!