Актуални Новини, Новини

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

0001Комисия назначена със Заповед №РД-15-711/12.10.2020г. на Кмета на Община Берковица за извършване на подбор за длъжността „Социален работник” в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, проект №BG05M9OP001-2.019-0019, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, въз основа на проведеното интервю на 22.10.2020г. и получени резултати класира за длъжност „Социален работник”Светлана Георгиева Костова.