Актуални Новини, Новини

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

0001

Комисия назначена със Заповед РД-15-573/17.08.2020г. на кмета на Община Берковица за извършване на подбор на персонал за управление на „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, проект №BG05M9OP001-2.019-0019, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, въз основа на проведеното интервю на 24.08.2020г. и получени резултати класира за длъжност „Управител” – Валентин Захариев Христов.