Актуални Новини, Новини

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ЛОГОПЕД В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Комисия назначена със Заповед №РД-15-125/15.03.2022 г. на Зам.-Кмета на Община Берковица за извършване на подбор за 1 свободна позиция в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, проект №BG05M9OP001-2.019-0019, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, въз основа на проведеното интервю на 16.03.2022 г. и получени резултати за длъжност „Логопед“ класира Боряна Богданова Андреева.