Актуални Новини, Новини

КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР.БЕРКОВИЦА”

Лого Община Берковица

След извършен подбор за 1 свободна позиция – длъжност „Медицинска сестра“ в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, проект №BG05M9OP001-2.019-0019, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 и въз основа на проведеното интервю на 14.06.2023 г. и получени резултати, Комисията, назначена със Заповед № РД-15-373/14.06.2023г. на кмета на Община Берковица, класира Бояна Б. Йоцова.