Актуални Новини, Новини

КЛАСИРАНЕ ЗА 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР.БЕРКОВИЦА”

Община Берковица

Комисия назначена със Заповед №РД-15-1006/21.12.2021 г. на Кмета на Община Берковица за извършване на подбор за 2 свободни позиции в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, проект №BG05M9OP001-2.019-0019, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, въз основа на проведеното интервю (събеседване) на 21.12.2021 г. и получени резултати класира:
• за длъжност „Логопед“ – няма класиран
• за длъжност „Педагог” – Маленка А. Пенчева