Актуални Новини, Новини

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „РЕХАБИЛИТАТОР/КИНЕЗИТЕРАПЕВТ” И „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР.БЕРКОВИЦА”

0001Комисия назначена със Заповед № РД-15-700/05.10.2020г. на Кмета на Община Берковица за извършване на подбор на персонал за 2 свободни позиции – Кинезитерапевт/рехабилитатор и Медицинска сестра в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, проект №BG05M9OP001-2.019-0019, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, въз основа на проведеното интервю (събеседване) на 13.10.2020г. и получени резултати класира кандидатите:

За длъжност Кинезитерапевт/рехабилитатор (1 щ.бр.) – Марияна Райкова Табакова

За длъжност Медицинска сестра (1 щ.бр.)Биляна Петрова Иванова