Актуални Новини, Новини

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР.БЕРКОВИЦА”

0001

Комисия, назначена със Заповед № РД-15-630/03.09.2020 г. на Зам.-кмета на Община Берковица, за извършване на подбор на персонал за предоставяне на социални услуги в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, проект №BG05M9OP001-2.019-0019, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, въз основа на проведеното интервю (събеседване) на 14.09.2020 г. и 15.09.2020 г. и получени резултати класира кандидатите:

За длъжност Социален работник (2 щ.бр.):

  1. Георги Красимиров Петров
  2. Руска Димитрова Мартинова

За длъжност Логопед:

  1. Галя Стефанова Харитонова

За длъжност Педагог (2 щ.бр.):

  1. Татяна Еленкова Асенова
  2. Ралица Ивайлова Лекова

За длъжност Музикален педагог:

  1. Кристиан Валентинов Крумов

За длъжност Шофьор/Поддръжка:

  1. Славчо Петров Славчов

За длъжност Детегледач (3 щ.бр.):

  1. Иванка Николова Маринова
  2. Албена Тодорова Димитрова
  3. Даниела Иванова Шуманова