Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА И ГЛ. КОМИСАР НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОТКРИХА ОФИЦИАЛНО ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – БЕРКОВИЦА

ОТКРИХА ОФИЦИАЛНО ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" – БЕРКОВИЦА

Кмета на Община Берковица Димитранка Каменова и Гл. комисар Николай Николов Главна – Директор „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, тържествено разрязаха лентата на обновената сграда на държавната и общинска администрация, където се помещава Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица.

На 11.05.2022 година се проведе официална церемония по откриване на реализирания проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0043-С01 и № РД-02-37-41 /08.03.2019 г., сключен между Община Берковица и МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., по процедура “Енергийна ефективност в периферните райони-2“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициент по проекта е Община Берковица. Проекта е изпълнен в партньорство с Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, съгласно подписано споразумение между страните. Сградата на държавната и общинска администрация, където се помещава Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица е поредната обновена обществена сграда в Община Берковица, финансиранa със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Общата стойност на проекта е 682 229.49 лева., финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 579 895.07 лева, а национално съфинансиране възлиза на 102 334.42 лева. Началото на проекта е 08.03.2019 г. и е с продължителност 30 месеца. На събитието присъстваха Деян Еленков – Председател на ОбС – Берковица, Атанас Георгиев – Зам.-кмет на Община Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Екип по проекта, служители от ОбА – Берковица. Празничен водосвет беше извършен от отец Захарий. Инж. Мая Горанова – ръководител на проекта представи изпълнените дейности и постигнати резултати, след което бе дадена думата на кмета на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова, която приветства присъстващите официални гости на церемонията и сподели своето удовлетворение от резултата и ползотворното сътрудничество между Община Берковица и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в лицето на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана и районната служба в Берковица, благодарение на което можем да се поздравим с модерна, обновена и енергоефективна сграда. Госпожа Каменова сподели, че към момента Община Берковица изпълнява три проекта, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ за саниране на 8 многофамилни жилищни сгради на стойност 4,5 милиона лева и изпълнява договор безвъзмездна финансова помощ за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия за 1,3 милиона лева. Тя благодари и на екипа по проекта и пожела на всички здраве, успехи и просперитет. Приветствие поднесе и г-н Николай Николов – Гл. комисар на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Г-н Николов запозна присъстващите с историята на сградата на РСПБЗН – гр. Берковица и изказа своята благодарност и преклонение към заслугите на г-жа Здравка Каменова. Настоящата сграда на РСПБЗН Берковица е строена три години от 1974 г. на мястото на блато. С нелеката задача се заема инж. лейтенант Здравка Каменова – нормативна дейност към отдел ПО – Монтана. Пътувайки до гр. Толбухин (Добрич), тя успява да заснеме пожарната сграда на града. С помощта на Проектантската организация на Михайловград (Монтана) изготвя проект на настоящата сграда в гр. Берковица. Усилията на инж. лейтенант Здравка Каменова са били насочени и към финансиране на проекта, строителството и инвеститорския контрол. Средства за изграждане на сградата са отпускани от „ДЗИ“ , служба „Държавно планиране“ и „МВР“ с помощта на генерал Дончев. По подобен образец инж. лейтенант Каменова успява да проектира и построи сградите на Пожарна служба – Монтана и участъкова Пожарна служба – Брусарци. Официалните гости, които уважиха събитието: Гл.комисар Николай Николов- директор ГДПБЗН – МВР, Комисар Георги Иванов – Директор РДПБЗН – София, Комисар Кирил Василев – Директор РДПБЗН – Враца, Комисар Стилиян Пешев- Директор РДПБЗН – Видин, Комисар Мариян Божинов – Заместник – директор на ОД-МВР – Монтана, Инспектор Мария Христова, Инспектор Стилиян Богданов – РУ МВР – Берковица, Комисар Венцислав Райков- Директор РДПБЗН – Монтана, Гл. инсп. Ивайло Цветанов – Началник сектор П и КД- РДПБЗН – Монтана, Гл. инсп. Цветан Димитров – Началник РСПБЗН – Берковица, Старши инспектор Милен Кунев – Началник УПБЗН – Вършец, Петър Стефанов – Зам.-кмет на Община Вършец, Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана, Гл. секретар Иван Тодоров от Областна администрация – Монтана, Бойко Благоев – Директор дирекция ОКТСДОС И ТСУ Георги Дамяново
Инж. Тодор Генков, Инж. Любомир Антонов – бивш директор на РСПБЗН- Берковица, Инж. Георги Давидов, Инж. Здравка Каменова, Инж. Димитър Димитров.

Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на енергия има все по-голямо значение. Устойчивите енергийни проекти и тяхното изпълнение, екологичните предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на климата и управлението на ресурсите са едни от възможностите за развитие на Община Берковица като туристически център и по-атрактивно място за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални преимущества и повишаване качеството на живот. Повишаването на енергийната ефективност е дейност на екологичен, социален  икономически интерес. Високата енергийна ефективност е един от основните ни приоритети. Това е посоката към която вървим и начинът да ограничим вредните емисии в природата и да осигурим на следващите поколения една по-чиста околна среда.